• Zarządzanie Wymaganiami

  Posted on November 3, 2013 by in Wymaganiami

  Zarządzanie wymaganiami jest dziedziną aktywności biznesowej mającą na celu określenie rzeczywistych potrzeb użytkowników w stosunku do tworzonego produktu oraz działań niezbędnych dla wytworzenia takiego produktu. Zarządzanie wymaganiami zajmuje się również pomiarem użyteczności produktów przy porównaniu i wyborze optymalnej oferty na produkt z wielu dostępnych wariantów oferowanych przez różnych dostawców. Zarządzanie wymaganiami obejmuje również bieżącą ocenę gotowości produktu w trakcie tworzenia oraz ocenę zgodności produktu z potrzebami użytkownika po jego wytworzeniu.

  Zarządzanie wymaganiami jest jedną z bardziej istotnych faz projektowania produktu, od której jakości realizacji zależy bezpośrednio liczba wytworzonych błędów w produkcie skutkujących koniecznością nanoszenia poprawek i przeprowadzania ponownych testów do momentu wytworzenia produktu zgodnego z potrzebami użytkownika.

  Nieprawidłowe zarządzanie wymaganiami może prowadzić do znaczącego zwiększenia kosztów testów i poprawek produktu, które są tym większe im wcześniej zostały wprowadzone błędy do produktu wskutek nieprawidłowego zarządzania w trakcie fazy projektowania lub niskiej jakości wykonania produktu. Duża liczba błędów w produkcie może spowodować sytuację, że kolejne własności produktu powstają na podstawie istniejących błędów, co prowadzi do wytworzenia wtórnych błędów i w efekcie produktu znacznie odbiegającego od potrzeby klienta.

  W procesie wytwarzania produktu należy uwzględnić, że moment usunięcia każdego z błędu w produkcie ma decydujące znaczenie dla wzrostu całkowitych kosztów usuwania błędów w produkcieoraz dla skrócenia całkowitego czasu wytworzenia produktu. Wiele projektów odniosło porażkę wskutek odkładania rozwiązywania rozbieżności w produkcie, jeżeli obserwujesz w projekcie taką sytuację musisz przystąpić do działania zanim będzie za późno.

  Główne dziedziny

  Zarządzanie wymaganiami wyróżnia kilka związanych ze sobą kategorii zarządzania operacyjnego różniących się perspektywą postrzegania wymagań oraz etapem procesu dostarczania produktu:

  • Zarządzanie zbieraniem wymagań obejmującą działania mające na celu określeniem potrzeb użytkowników w stosunku do produktu. Na tym etapie zarządzania wymagań istotne jest uzyskanie informacji o rzeczywistych potrzebach użytkowników dla określenia możliwego produktu.
  • Zarządzenie analiza wymagań obejmującą działania zmierzające do określenia wymagań funkcjonalnych oraz wymagań niefunkcjonalnych na podstawie dekompozycji i syntezy potrzeb użytkowników. Zarządzanie analizą wymagań ma celu identyfikację wspólnych potrzeb użytkowników oraz przekształcenie potrzeb użytkowników w realizowane wymagania, które zdefiniują koncepcję produktu.
  • Zarządzanie wyceną wymagań obejmującą określanie kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz czasów realizacji zadań niezbędnych dla zapewnienia realizacji zdefiniowanych wymagań.Zarządzanie wyceną wymagań ma często na celu określenie budżetu projektu oraz czasu realizacji projektu.
  • Zarządzanie weryfikacją wymagań obejmująca komunikację ukierunkowaną na potwierdzenie zgodności wyników analizy wymagań z potrzebami użytkowników i zdefiniowanie szczegółowej koncepcję produktu. Zarządzanie weryfikacją wymagań ma często na celu określenie zakresu projektu przy przyjętym czasie realizacji projektu i budżecie projektu.
  • Zarządzanie realizacją wymagań obejmującą planowanie działań ukierunkowanych na wytworzenie produktu i podejmowanie bieżące oceny realizacji wymagań w trakcie tworzenia produktu. Na tym etapie mierzone są odchylenia wytworzonego produktu od zdefiniowanego produktu oraz są określane działania korygujące produkt wytworzony.
  • Zarządzanie zgodnością wymagań obejmującą ocenę poziomu spełniania wymagań przed dostarczony produkt. Zarządzanie zgodnością wymagań ma na celu ułatwienie podjęcia optymalnej decyzji wyboru produktu lub umożliwienie oceny wykonanego produktu.

  Zarządzanie wymaganiami wyróżnia również kategorie związane z zarządzaniem strategicznym cyklem życia produktu:

  • Zarządzanie wymaganiami produktu obejmującą działania strategiczne mające na celu określenie zestawu wymagań podstawowych i rozszerzonych zapewniającemu w trakcie całego cyklu życia produktu możliwie największej użyteczność przy najmniejszych nakładach na rozwój produktu. Zarządzanie wymaganiami produktu ma również na celu priorytetyzację wymagań względem dostarczanej użyteczności w czasie.
  • Zarządzanie zmianami wymagań obejmująca działania mające określić wpływ zmiany jednego lub więcej wymagań na pozostałe wymagania w krótszej lub dłuższej perspektywie czasu.

  Typowe dokumenty procesu

  W trakcie zarządzania wymaganiami powstaje dość duża liczba różnego rodzaju dokumentów dla spisania wyników poszczególnych faz tego procesu, są to między innymi:

  • Notatki z analizy wymagań – dokumenty tworzone po spotkaniach z klientem lub uczestnikami projektu.
  • Specyfikacja wymagań sponsora – dokument nakreślając główne cechy produktu wskazane przez sponsora projektu.
  • Specyfikacja przypadków użycia – dokument opisujący poszczególne przypadki użycia systemu przez klienta poprzez wskazanie występujące role biznesowe wprocesach i ich interakcji z gotowym produktem w ramach różnego rodzaju działań biznesowych realizowanych w produkcie.
  • Specyfikacja wymagań funkcjonalnych – dokument opisujący wymagania funkcjonalne i zawierający specyfikację wymagań sponsora.
  • Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych – dokument opisujący realizację wymagań niefunkcjonalnych, których realizacja jest niezbędna dla realizacji wymagań funkcjonalnych
  • Specyfikacja wymagań – dokument podsumowujący analizę i weryfikację wymagań składający się z wielu dopracowanych dokumentów:
   • Specyfikacji wymagań sponsora będącej dokumentem przewodnim dla pozostałych specyfikacji
   • Specyfikacji przypadków użycia będącej dokumentem definiującym realizację procesów biznesowych i oczekiwane wykorzystanie produktu przez użytkowników pełniących różne role w tych procesach.
   • Specyfikacji wymagań funkcjonalnych będącej dokumentem formującym wymagania funkcjonalne wynikające ze specyfikacji przypadków użycia
   • Specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych będącej dokumentem określającym wymagania niefunkcjonalne na podstawie wcześniej stworzonej specyfikacji wymagań funkcjonalnych, które wynikają z konieczności skonstruowania pewnych elementów produktu dla realizacji wymagań funkcjonalnych.
  • Wycena wymagań – dokument wyceniający koszty realizacji przypadków użycia, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalne oraz koszty wykonania testów realizacji wymagań w gotowym produkcie.
  • Ocena ofert – dokument oceniający poziom spełnienia przypadków użycia, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalne przez oferty na produktu przedstawione przez dostawców biorących udział w przetargu.
  • Specyfikacja testów – dokument opisujący realizację testów po wytworzeniu produktu związanych z sprawdzeniem realizacją przypadków użycia i wymagań w kontekście specyfikacji przypadków użycia, wymagań funkcjonalnych i wymagań niefunkcjonalnych.

  Nazewnictwo tych dokumentów może być różne i odmienne w zależności od przyjętej metodologii zarządzania wymaganiami, jednak w zasadzie dla większych projektów wszystkie te rodzaje dokumentów występują w bardziej lub mniej rozbudowane formie. W bardzo dużych projektach takie dokumenty są tworzone na poziomie systemów bazodanowych dla ułatwienia analizy zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami zarządzania wymaganiami, jak również dla umożliwienia efektywnego zarządzania zmianom tych wymagań.

You must be logged in to post a comment.