• Zarządzanie Projektami

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  zarzadzanie-projektamiZarządzanie projektami jest dziedziną aktywności biznesowej mającej na celu wdrożenie pewnego zakresu zmian w określonym czasie i budżecie w ramach projektu. Zarządzanie projektamiwiąże się również z realizacją mniej lub bardziej niepowtarzalnych działań zmierzających do realizacji założonych celów projektu, czym się wyraźnie odróżnia od zarządzania procesami, w których działania są mniej lub bardziej powtarzalne, a ich rezultaty łatwo przewidywalne.

  Główne dziedziny

  Zarządzanie projektami wyróżnia dwie niezależne kategorie zarządzania różniące się znacznie skalą:

  • Zarządzanie portfelem projektów, które obejmuje działania strategiczne mające na celu planowanie, priorytetyzacja i równoległe skoordynowanie realizacji wielu projektów w celu realizacji wielu celów strategicznych w długiej perspektywie czasowe. Nazwa zarządzanie portfelem projektów pochodzi od nazwy zbioru planowanych, realizowanych i zakończonych projektów, który jest nazywany portfelem projektów. Zarządzanie portfelem projektów ma również na celu takie dobranie projektów, by rentowność całego portfela projektów była możliwie maksymalna.
  • Zarządzanie projektem, które obejmuje działania zmierzające do osiągnięcia celów biznesowych poprzez realizację jednego projektu lub jednego projektu głównego i wielu projektów podrzędnych.Zarządzanie projektem ma na celu również budowę efektywnych relacji międzyludzkich oraz skutecznej komunikacji pomiędzy sponsorem projektu i kierownikiem projektu oraz uczestnikami projektu. Zarządzanie projektem w dużej mierze koncentruje się na kluczowej w projekcie roli kierownika projektu, który przez skuteczne zarządzanie, komunikację oraz przywództwo, może z udziałem uczestników projektu zrealizować zdefiniowane cele projektu przez sponsora.

  Kontekst zarządzania projektami

  Zarządzanie projektami jest odpowiedzią na oczekiwania dzisiejszego świata, gdzie znacznie zwiększyły się wymagania na sprawne szybkie i skuteczne działania przy zachowaniu efektownego gospodarowania środkami finansowymi. Główne zalążki zarządzania projektami powstały w organizacjach militarnych, gdzie wymagane było wykonywanie coraz bardziej złożonych przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację strategicznych celów, przykładem takiego przedsięwzięcia jest projekt Manhattan.

  Zarządzanie projektami jest również odpowiedzią na wyzwania nowoczesnej gospodarki:

  • wzrost złożoności wymagań odnoście produktów i usług
   • konieczność dostosowania kosztów, czasu wdrożenia oraz formy produktów i usług do krótko istniejących szans na rynku
   • wydłużenie cyklów produkcyjnych i wzrost ryzyk związanych z niedostarczenie produktów i usług na czas i w założonej postaci
   • zwiększenie liczby działań wymagających przekraczania granic głównych jednostek organizacyjnych
   • koniecznością integracji umiejętności specjalistów przez kierowników projektów na poziomie niezależnym od jednostek organizacyjnych dla tworzenia produktów i usług
  • zbyt daleko posuniętą specjalizację i zbyt wąski podział kompetencji
   • wyraźne braki struktury hierarchicznej w zakresie realizacji zadań na poziomie globalnych – wspólnych dla wielu jednostek organizacyjnych
   • utrudnioną komunikację pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wynikającą z odmienności podejścia do realizacji tych samych celów
  • światową globalizację i wynikający z tego wzrost wielkości organizacji w skali zakresu działalności, osobowej i geograficznej
   • niedostosowanie klasycznych hierarchicznych struktur do skali dużych organizacji
   • zmniejszeniu kosztów komunikacji pomiędzy odległymi jednostkami organizacyjnymi
   • zbyt dużą sztywność klasycznych hierarchicznych struktur wynikającą z centralizacji władzy i rozbieżnych celów jednostek organizacyjnych
   • koniecznością decentralizacji władzy w organizacjach wraz z ich wzrostem i delegowania uprawnień do kierowników projektów dla realizacji celów strategicznych
  • koniecznością “odchudzenia” organizacji z wielu szczebli pośrednich wynikających z hierarchicznej struktury
   • wysokimi kosztami utrzymywania szczebli pośrednich
   • zbyt daleko posuniętą biurokracją związaną z wieloetapowym nadzorem i raportowaniem
   • brakiem decyzyjności na dolnych szczeblach organizacyjnych
   • zbyt dużym upolitycznieniem organizacji na szczeblach pośrednich

  Nowoczesne organizacje stopniowo dąży do “odchudzenia” hierarchicznych struktur organizacyjnych z szczebli pośrednich, a następnie stopniowego ich zastępowania zadaniowymi strukturami organizacyjnymi.

  Tocząca się ewolucja struktur organizacyjnych z “rozbudowanych” hierarchii do “lekkich” i nakierowanych na realizację celi, prowadzi do nieodwracalnego wzrostu znaczenia roli kierowników projektów.

  Kierownicy projektu osiągają wyznaczone cele strategiczne w sposób bardziej efektywny, przewidywalny i uniwersalny, co jest spowodowane lepszą kontrolą wykonania, zmniejszeniem narzutów zbędnej pracy i wieloetapowej komunikacji typowej dla działania w ramach hierarchiczne struktury, tym większego im bardziej jest rozległa i zbiurokratyzowana.

You must be logged in to post a comment.