• Zakres projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Zakres projektu to określony zakres celów projektu wyznaczający oczekiwany wynik projektu. Zakres projektu powstaje na początku projektu i powinien zostać uszczegółowiony do finalnej postaci przed rozpoczęciem realizacji projektu.

  Trzy główne ograniczenia w projekcie zakres, czas ibudżet.

  Zakres projektu jest jednym z głównych ograniczeń projektowych na równi z budżetem i czasem realizacji projektu.

  Brak zdefiniowanego zakresu projektu stanowi poważne ryzyko w realizacji projektu i doprowadza projekt do porażki, wskutek brak możliwości osiągnięcia niezdefiniowanego wyniku projektu. Przy braku dobrze określonego zakresu projektu nie jest również możliwe określenie czasu realizacji projektu oraz budżetu projektu, co może powodować przekroczenie nie prawidłowo założonego czasu realizacji projektu oraz budżetu projektu.

  Zakres projektu powinien być spisany przez kierownika projektu lub wyznaczonego uczestnika projektu, następnie uzgodniony ze sponsorem projektu lub delegowaną przez niego grupą osób, zweryfikowany pod kontemwykonalności przez kierownika projektu wraz z uczestnikami projektu i na końcu formalnie zaakceptowany przez sponsora projektu.

  W przypadku pewnej grupy projektów realizowanej na określone zlecenie sponsora projektu, zakres projektu jest spisany przez osoby wyznaczone przez sponsora projektu i dostarczany kierownikowi projektu przed rozpoczęciem projektu. Dla projektów zlecony z określonym zakresem projektu sposób uzgodnienia, weryfikacji i akceptacji zakresu projektu powinien przebiegać analogicznie – kierownik projektu: spisuje korekty i uwagi odnośnie zakresu projektu, uzgadnia ze sponsorem projektu realizację zakresu projektu, weryfikuje wykonalność projektu z uczestnikami projektu, a następnie przedstawia sponsorowi projektu do akceptacji formalnej zakres projektu.

You must be logged in to post a comment.