• Ryzyko inwestycyjne

  Posted on November 3, 2013 by in Produktu

  Ryzyko inwestycyjne to niepewność osiągnięcia oczekiwanej rentowności inwestycji.

  Właściwe oszacowanie całkowitego ryzyka inwestycyjnego jest niezbędne dla oceny wykonalności inwestycji. Na ryzyko inwestycyjne składa się wiele czynników, które pośrednio lub bezpośrednio przesądzają o osiągnięcia określonej rentowność inwestycji. W zależności od tego czy inwestycja ma charakter rzeczowy, niematerialny lub finansowy inne czynniki ryzyka inwestycyjnego odgrywają większą lub mniejszą rolę w kształtowaniu rentowność inwestycji.

  Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

  Ryzyko rynkowe

  Ryzyko rynkowe jest ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat lub produktów inwestycji w wyniku niekorzystnego ukształtowania się cen wskutek zmiany koniunktury na rynku.

  Ryzyko kredytowe

  Ryzyko kredytowe wynika z możliwości niewypłacalności inwestora lub dostawców realizujących inwestycje wskutek utraty zdolności kredytowej.

  Ryzyko rozliczenia

  Ryzyko rozliczeniowe wynika z nie rozliczenia się odbiorców inwestycji w terminach zgodnych z zawartymi umowami.

  Ryzyko płynności

  Ryzyko płynności wynika z utraty możliwości sprzedaży lokaty lub produktów inwestycji w krótkim czasie lub w całości.

  Ryzyko walutowe

  Ryzyko walutowe wynika ze zmiany wyceny wartości walut i wzrostu lub spadku kosztów przewalutowania inwestycji.

  Ryzyko zniszczenia

  Ryzyko zniszczenia wynika z możliwości częściowego lub całościowego uszkodzenia wyników inwestycji wskutek celowego lub losowego zdarzenia.

  Ryzyko koncentracji inwestycji

  Ryzyko koncentracji inwestycji wynika z możliwości skumulowania produktów inwestycji w jednym sektorze rynku, który lokalnie zawsze jest bardziej podatny na zmiany koniunktury niż cały rynek globalnie. Ryzyko koncentracji inwestycji wynika z braku dywersyfikacji inwestycji.

  Ryzyko zablokowania obrotu

  Ryzyko zablokowania obrotu wynika z możliwości zablokowania obrotu lokatami lub produktami inwestycji.

  Ryzyko makroekonomiczne

  Ryzyko makroekonomiczne wynika ze stanu koniunktury gospodarczej na świecie lub w danym kraju. Ryzyko jest zależne od stopnia inflacji, stóp procentowy, stopy bezrobocia oraz innych czynników makroekonomicznych.

  Ryzyko prawne

  Ryzyko prawne wynika z możliwości zaistnienia niekorzystnych regulacji prawnych w danym kraju lub na świecie w szczególności w zakresie podatków, cel, akcyz, koncesji, pozwoleń, norm technicznych oraz innych regulacji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej.

  Ryzyko umów

  Ryzyko umów wynika z zawarciem określonych umów, które mogą nie będą realizowane lub zerwane przez strony umowy.

  Ryzyko udzielonych gwarancji

  Ryzyko gwarancji wynika z udzielenia przez inwestora określonych gwarancji, które mogą nie być zrealizowane.

  Ryzyko upadłości

  Ryzyko upadłości wynika z możliwości powstania przesłanek do ogłoszenia upadłości inwestora lub dostawców realizujących inwestycję.

  Ryzyko przejęcia

  Ryzyko przejęcia wynika z możliwości przejęcia inwestycji lub dostawców realizujących inwestycję przez wrogiego inwestora.

  Ryzyko polityczne

  Ryzyko polityczne wynika z możliwości zmian politycznych lub ingerencji politycznej w inwestycję prowadzące do niemożności realizacji inwestycji lub spodziewanych produktów inwestycji.

You must be logged in to post a comment.