• Przykład przypadku użycia – Zarządzanie kontami bankowymi – Logowanie się

  Posted on November 3, 2013 by in Zarządzania

  Użytkownik w celu uzyskania do systemu loguje się system w przypadku poprawnej autoryzacji pozwala na zarządzanie kontem bankowym. W przypadku niepoprawnej autoryzacji system proponuje odzyskanie hasła lub kieruje do pomocy technicznej.

  Role biznesowe

  Użytkownik – dowolny użytkownik posiadający konto w systemie bankowym.

  Główny przepływ

  Wprowadzenie danych do zalogowania się

  Użytkownik wpisuje adres strony www – system wyświetla okno logowania nawiązując bezpieczne połączenie. Użytkownik wpisuje swój identyfikator oraz hasło. następnie naciska przycisk logowania (użytkownik może potwierdzić logowanie również klawiszem “Enter”) – system przenosi użytkownika do przypadku użycia: zarządzanie kontem lub w przypadku podania przez użytkownika nieprawidłowego identyfikatora lub hasła do kroku#Nieprawidłowy identyfikator i hasło.

  Alternatywne przepływy

  Nieprawidłowy identyfikator i hasło

  System informuje użytkownika, że wprowadził nieprawidłowy identyfikator lub hasło. System informuje, że możliwe jest odzyskanie hasła przez użytkownika, jeżeli ten posiada certyfikat X.509 lub jeśli skontaktuje się telefonicznie ze wsparciem użytkownika w banku. Użytkownik wybiera jedną z opcji #Odzyskanie identyfikatora lub hasła przez kontakt telefoniczny lub #Odzyskanie identyfikatora lub hasła przez potwierdzenie tożsamości.

  Odzyskanie identyfikatora lub hasła przez kontakt telefoniczny

  Użytkownik wybrał opcję z menu – system wyświetla numer telefoniczny pod który użytkownik może zadzwonić oraz wskazuje, że użytkownik może zamówić rozmowę telefoniczną na numer telefonu zarejestrowany w banku do kontaktu z użytkownikiem. Użytkownik wykonuje telefon na wskazany lub wpisuje swój numer telefonu i potwierdza prośbę o oddzwonienie.

  Odzyskanie identyfikatora lub hasła przez potwierdzenie tożsamości

  Użytkownik wybrał opcję z menu – system wyświetla na bezpiecznej stronie unikalny numer wygenerowany na potrzeby autoryzacji oraz kontrolkę do wysłania danych do weryfikacji. System wskazuje, że unikalny numer należy pobrać ze strony i zapisać na dysku, a następnie podpisać przy użyciu osobistego certyfikatu.

  Użytkownik zapisuje plik z unikalnym numerem na dysku i podpisuje plik, następnie wysyła podpisany plik z unikalnym numerem przez stronę, jeżeli przesłany przez użytkownika numer jest podpisany certyfikatem uznawany przez bank za przypisany do użytkownika to system przechodzi do #Zmiana zapomnianego hasła, w przeciwnym przypadku użytkownik jest informowany, że unikalny numer jest nieprawidłowo podpisany lub przesłany plik nie zawiera poprawnie, a następnie system powraca do kroku #Nieprawidłowy identyfikator i hasło.

  Zmiana zapomnianego hasła

  System wyświetla identyfikator użytkownika z prośba o jego zapamiętanie oraz kontrolki umożliwiające dwukrotne wprowadzenie nowego hasła użytkownika. Użytkownik wprowadza nowe hasło dwukrotnie dla potwierdzenia i następnie zatwierdza wprowadzone dane naciskają przycisk zapamiętania (użytkownik może potwierdzić dane również klawiszem “Enter”). System weryfikuje, czy wprowadzone dwukrotnie hasła są takie same oraz czy spełniają kryteria haseł ustalone w banku odnośnie długości hasła i różnorodności znaków, jeżeli wprowadzone hasło jest poprawne system informuje użytkownika o zmianie hasła i loguje go do systemu. W przeciwnym wypadku system prosi ponownie o wprowadzenie dwukrotnie hasła.

  Warunki wejściowe

  Brak – sekcja do skasowania po zakończeniu analizy.

  Warunki wyjściowe

  System zestawił bezpieczne połączenie i sesję użytkownika poprzez cookies.

  Powiązane przypadki użycia

  Brak – sekcja do skasowania po zakończeniu analizy.

  Przypadki użycia zawarte

  Brak – sekcja do skasowania po zakończeniu analizy.

  Przypadki użycia rozszerzające

  Brak – sekcja do skasowania po zakończeniu analizy.

  Przypadki użycia dziedziczące

  Brak – sekcja do skasowania po zakończeniu analizy.

  Powiązane funkcjonalności

  Brak – sekcja do skasowania po zakończeniu analizy.

  Wymagania funkcjonalne

  Brak – sekcja do skasowania po zakończeniu analizy.

  Wymagania niefunkcjonalne

  Brak – sekcja do skasowania po zakończeniu analizy.

You must be logged in to post a comment.