• Przez co jest określony zakres projektu?

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Zakres projektu jest określony poprzez cele projektu wyznaczone przez sponsora projektu lub uzgodnione ze sponsorem projektu, które wskazują oczekiwany rezultat projektu. Dla określenia celów projektu często jest przeprowadzania analiza wymagań mająca na celu określenie potrzeb klienta, a następnie na ich podstawie zdefiniowania wymagań klienta.

  Dla określenia zakresu projektu definiuje się kilka celi głównych projektu oraz wiele wynikających z nich celi cząstkowych projektu.

  Niezależnie od wielkości projektu należy pamiętać, że liczba celi głównych projektu nie powinna przekraczać dziewięciu, najlepiej być możliwie najmniejsza i bliska wartością od pięciu do ośmiu – to ograniczenie wynika zograniczonej percepcji człowieka, która większości przypadków pozwala na jednoczesną analizę nie więcej niż pięciu do ośmiu różnych koncepcji.

  Gdy opisana liczba celi głównych projektu jest większa od dziewięciu to warto postarać się je bardziej uogólnić, a mniej istotne różnice zdekomponować na cele cząstkowe i podporządkować pod uogólnione celom głównym projektu.

  Analogiczna zasada obowiązuje dla tworzenia celi cząstkowych projektu wynikających z celi głównych projektu – jeden cel główny nie powinien być dekomponowany na więcej niż dziewięć celi cząstkowych projektu. Taka sama zasada obowiązuje dla dekomponowania celi cząstkowych na inne cele cząstkowe. Należy również pamiętać, że należy ograniczyć hierarchię celów cząstkowych projektu do więcej niż czterech lub pięciu poziomów hierarchii zgłębień.

You must be logged in to post a comment.