• Metody zarządzania projektem

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  W zarządzaniu projektami stosuje się wiele metod prowadzących do osiągania rezultatów w zależności od tego, czy cele projektu są jasno określone, czy też nie. Przewidywalność osiągnięcia rezultatów jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu zdefiniowana celów projektu. W praktyce każdy z projektów wymaga wykorzystania w większym lub mniejszym stopniu każdej z opisanych metod dla osiągnięcia celu. Pewne projekty będą wykazywały dominację zastosowania podejścia klasycznego, inne podejścia adaptacyjnego lub ekstremalnego.

  Zalety i wady różnych metod zarządzania projektami

  Najlepszą i najbardziej efektywną inwestycyjnie metodą zarządzania projektem jest metoda klasyczna i jednocześnie wymagającą największych kwalifikacji kierownika projektu w zakresie planowania. Metoda klasycznanie sprawdza się, gdy etap planowania jest pominięty lub niemożliwy do wykonania ze względu na brak jasnych celów projektu i sposobów ich realizacji. Dobre planowanie prowadzi do dokładnego określenia budżetu projektu i czasu realizacji projektu.

  Mniej efektywną inwestycyjnie metodą zarządzania projektem jest metoda adaptacyjna, która jest stosowana do projektów mających jasno zdefiniowane cele przy jednoczesny braku wiedzy na temat sposobu realizacji.Metoda adaptacyjna zakłada zaplanowanie zgrubnego planu projektu i poszukiwanie sposobu realizacji celi projektu w trakcie jego trwania. W związku z brakiem wiedzy na temat sposobu realizacji celi budżet projektumoże zostać zarówno przekroczony lub nie wykorzystany, a czas realizacji projektu jest w przybliżeniu określony przez cele projektu.

  Mało efektywną inwestycyjnie metodą zarządzania projektem jest metoda ekstremalna, która jest stosowana do projektu nie mających jasno zdefiniowanych celi i również tym samy sposobów realizacji. Jednym i głównym celem taki projektów jest wypracowanie rozwiązania spełniającego potrzeby klienta. Metoda ekstremalna zakłada poszukiwanie i wypracowanie celów i sposobów realizacji potrzeb klienta. W związku z brakiem wiedzy na temat celi projektu i sposobu ich realizacji budżet projektu nie jest określony, jak również czas realizacji projektu – projekty prowadzone są do momentu osiągnięcia spełnienia potrzeb klienta. Metoda ekstremalnazakłada aktywny udział kierownika projektu i klienta w tworzenie rozwiązania.

  Zestawienie metod zarządzania projektami

  Metoda zarządzania Poziom określenia celów i sposobu ich osiągnięcia Przewidywalność rezultatów Zastosowanie metody
  Klasyczne zarządzanie projektem Cele projektu i sposoby ich osiągnięcia są jasno określone. Możliwe jest szczegółowe zaplanowanie etapów projektu oraz zadań w projekcie.Uzyskane rezultaty projektu są w pełni przewidywalne z wyjątkiem typowego ryzykawystępującego dla każdego z zadań. Koszty projektów prowadzonych tą metodą są najniższe. Metoda stosuje się do większości projektów mających dobrze zdefiniowane cele oraz sposób ich osiągnięcia. Metoda zapewnia najszybsze osiągnięcie rezultatów projektupoprzez zaplanowanie kompletnej realizacji projektu.Metoda wymaga posiadania przez kierownika projektu dużych umiejętności w zakresiezarządzania projektami dla efektywnego zaplanowania przebiegu projektu. Projekty prowadzone w metodą klasyczną są łatwo mierzalne i przy prawidłowym planowaniu łatwo odnoszą sukces biznesowy, brak prawidłowego planowania może prowadzić do niezrealizowania potrzeb klienta.
  Adaptacyjne zarządzanie projektem Cele projektu są jasno określone, natomiast słabo są określone sposoby ich osiągnięcia. Możliwe jest zgrubne zaplanowanie etapów projektu oraz niektórych zadań w projekcie.Uzyskane rezultaty projektu są słabo przewidywalne z powodu występowania nieznanego ryzykarealizacji niezdefiniowanych zadań. Koszty projektów prowadzonych tą metodą są wyższe niż prowadzonych klasyczną metodą i słabo określone w związku z brakiem określenia sposobu realizacji na etapie planowania. Dużym ryzykiem dla projektów adaptacyjnych jest brak decyzyjności przy wyborze sposobu realizacji celów projektu. Metoda stosuje się do strategicznych lub innowacyjnych projektów mających dobrze zdefiniowane cele oraz przy jednoczesnym braku możliwości określenia sposobu realizacji. Metoda zapewnia szybkie osiągnięcie rezultatów projektu poprzez poszukiwanie optymalnego sposobu realizacji zadań w projekcie.Metoda wymaga posiadania przez kierownika projektu podstawowych umiejętności w zakresie zarządzania projektami dla zaplanowania przebiegu projektu i znacznie większych w zakresie szacowania ryzyka oraz dużych w zakresie umiejętnościzarządzania zamianą w projekcie. Adaptacyjne zarządzanie projektami wymaga ciągłego podejmowania decyzji przez sponsora projektu lub kierownika projektu dotyczących sposobu realizacji celi.
  Ekstremalne zarządzanie projektem Cele projektunie są wyraźnie określone, jak również sposoby ich osiągnięcia. Możliwe jest częściowe zaplanowanie etapów projektu oraz nielicznych zadań w projekcie.Uzyskane rezultaty projektu są nie przewidywalne z powodu występowania wysokiego ryzykabraku znalezienia celów projektu. Koszty projektów prowadzonych tą metodą są wysokie w stosunku do projektów prowadzonych metodą klasyczną i praktycznie nieokreślone w związku z brakiem planu i sposobu realizacji. Dużym ryzykiem dla projektów ekstremalnych jest brak decyzyjność przy określaniu celów projektu i wyborze sposobu realizacji oraz brak dużego zaangażowania uczestników projektu. Metodę stosuje się dla iteracyjnych i eksperymentalnych projektów mających niewyraźnie zdefiniowane cele oraz przy jednoczesnym braku możliwości określenia sposobu realizacji. Metoda zapewnia iteracyjne osiągnięcie rezultatów projektu poprzez ich poszukiwanie i określanie sposobu ich realizacji. Metoda ekstremalnego zarządzania projektem prowadzi do osiągania rezultatów odpowiadającym potrzebą klienta przy słabym określeniu budżetu projektu.Metoda wymaga od kierownika projektu umiejętności tworzenia celów projektu na podstawie bieżącej realizacji iteracji projektu. Projekty ekstremalne ciągłej współpracysponsora projektu z kierownikiem projektu w trakcie planowania kolejnych iteracji dla osiągnięcia rezultatów w projekcie.

   

You must be logged in to post a comment.