• Koszt bezpośredni zadania

  Posted on November 3, 2013 by in Zarządzania

  Koszt bezpośredni zadania to taki koszt, który wynika z wykonywanego zakresu prac i jego poniesienie jest niezbędne dla wykonania określonej zadania projektu. Koszt bezpośredni zadania jest proporcjonalny do zakresu wykonywanej pracy w zadaniu projektu. Poniesienie kosztu bezpośredniego zadania może powodować powstanie kosztów pośrednich zadania wynikających ze zmian powodowanych realizacją zadania projektu.

  Przy wyznaczaniu koszt bezpośredniego należy pamiętać, że realizacja pracy może wiązać się z istnieniem kosztów ukrytych, który wyliczenie może nie być możliwie na etapie szacowania kosztu bezpośredniego – co stwarza pewnego rodzaju ryzyko, tym większe im mniejsze mamy doświadczenie w realizacji analogicznych zadań.

  Przykłady kosztów bezpośrednich

  Przykładami kosztów bezpośrednich zadania są:

  • koszty zatrudnienia osób realizujących zadanie
  • koszty materiałów i wartości niematerialnych wykorzystanych dla realizacji zadania
  • koszty usług zewnętrznych niezbędnych dla realizacji zadania

You must be logged in to post a comment.