• Inflacja pieniądza

  Posted on November 3, 2013 by in MediaWiki

  Inflacja pieniądza to zmiana wartości pieniądza w czasie wskutek spadku jego wartości (siły nabywczej). Spadek wartości pieniądza wynika z zasad funkcjonowania bankowości odsetkowej oraz banku centralnego.Inflacja na niewielkim poziomie w gospodarce rynkowej jest niezbędna dla zachowania koniunktury gospodarczej nadmierna inflacja prowadzi do kryzysu gospodarczego.

  Inflacja pieniądza jest przeciwieństwem deflacji pieniądza kiery pieniądz zyskuje na wartości i staje się drogi, które jest zjawiskiem skrajnie niekorzystny powodującym głęboki kryzys gospodarczy.

  Główne przyczyny inflacji

  Inflacja pieniądza jest spowodowana czynnikami zmieniającymi wartość pieniądza między innymi takimi, jak:

  • kupowanie i sprzedawanie pieniądza na rynku walutowym
  Przykład

  Sprzedawanie waluty krajowej w zamian za waluty obce powoduje jej osłabienie wskutek wzrostu podaży, a sprzedawanie walut obcych w zamian za walutę krajową wzmacnia walutę wskutek wzrostu popytu.

  • drukowanie pieniędzy przez bank centralny lub ich niszczenie
  Przykład

  Wydrukowanie 30% pieniędzy znajdujących się w obrocie powoduje inflację wynoszącą 30%, ponieważ siła nabywcza pieniądza o tyle właśnie zostanie osłabiona. Brak drukowania pieniędzy przez bank centralny może doprowadzić do wzrostu siły nabywczej pieniądza wskutek ciągłego niszczenia się pieniędzy będących w obiegu, co długofalowo wywoła deflację.

  • wysokość naliczanych odsetek od kredytów i lokat
  • ściągalność kredytów przez wierzycieli od dłużników
  • powstawanie w obrocie bankowym pieniędzy bez pokrycia wskutek możliwości udzielania kredytów bez pewnych zabezpieczeń

  Wszystkie te czynniki można uprościć do jednego głównego, którym jest zmiana ilości pieniądza w obiegu w stosunku do ilości towarów w obiegu. Wzrost ilości pieniądza w obiegu prowadzi do wzrostu inflacji, a spadek ilości pieniądza w obiegu prowadzi do spadku inflacji, a nawet w skrajnych przypadkach do deflacji. Zmiana ilości pieniądza przez bank centralny powinna być proporcjonalna do ilości towarów na rynku, inaczej następuje nierównowaga na rynku prowadząca do intensywnego arbitrażu.

  Skutki inflacji

  Wartość pieniądza podlega następującym zmianom w czasie:

  • CV – aktualna wartość pieniądza.
  • PV – przeszła wartość pieniądza.
  • I – wskaźnik efektywnej inflacji w okresie.
  • Ii – wskaźnik inflacji w danym okresie.
  • n – liczba okresów pomiędzy aktualną wartością kapitału, a przeszła wartością kapitału.

  Wynika to z tego, że jeżeli zakupimy pewną ilość produktu C, po cenie P1 za ilość pieniędzy równą V1 to: .

  Po pewny czasie cena produktu wzrośnie o wskaźnik inflacji I i wyniesie P2 = P1(1 + I), ponieważ cena produktu wzrosła to wartość wyrażona w ilości pieniędzy wzrosła o wskaźnik a i wyniesie V2 = V1a, jednocześnie ilość posiadanego produktu nie zmienia się, tak więc .

  Podsumowują, jeżeli  to, a = (1 + I).

  Gdybyśmy nie ulokowali kapitału w produkcie to strata wartości wynosiła tyle o ile nie wzrósł nasz kapitał .

  Wniosek jest oczywisty nie warto przetrzymywać pieniędzy bez ich odpowiednie ulokowania.

You must be logged in to post a comment.