• Hierarchiczna struktura organizacyjna

  Posted on November 4, 2013 by in Wymaganiami

  Hierarchiczna struktura organizacyjna to struktura, w której każda osoba w firmie podlega po jedną osobę lub jednostkę organizacyjną, która jest wyżej w hierarchii organizacyjnej. Hierarchiczna struktura organizacyjna jest najbardziej rozpowszechnioną struktura organizacyjna.

  Ogólne elementy struktury organizacyjnej

  Ogólne spojrzenie na hierarchiczną strukturę organizacyjną.

  Struktura organizacyjna spółki składa się z trzech elementów struktury właścicielskiej, struktury kontrolnej oraz struktury wykonawczej.

  Strukturę właścicielską spółki tworzą właściciele z podziałem względem prawa głosu w firmie na:

  • właściciela większościowego z dominującym prawem do decydowania – w szczególności właściciel większościowy może być jedynym właścicielem,
  • właścicieli równorzędnych z równorzędnym prawem decydowania – taki podział występuje, jeżeli nie ma jednego właściciela większościowego,
  • właścicieli mniejszościowych o niewielkim wpływie na decyzję i podporządkowanych właścicielowi większościowemu lub kilku właścicielom równorzędnym.

  Strukturę kontrolną spółki pełni rada nadzorcza wyłaniania przez właścicieli dla kontroli realizacji założeń i celów przez zarząd spółki.

  Struktura wykonawcza spółki to zarząd oraz podległe jemu regionalne oddziały i jednostki organizacyjne centrali. Zarząd tworzą członkowie zarządu oraz wybrany z pośród nich prezes zarządu, który posiada znacznie większe uprawnienia i odpowiedzialności w stosunku do innych członków zarządu umożliwiające kierowanie spółką. Prezes jest też często nazywany dyrektorem generalny, dyrektorem głównym, dyrektorem wykonawczym lub dyrektorem zarządzającym.

  Hierarchiczna struktura organizacyjna firmy krajowej

  Przykład hierarchicznej struktury organizacyjnej dla firmy krajowej (lokalnej).

  Struktura firmy krajowej składa się ze struktury centralnej zbudowanej z pionów, departamentów, działów, sekcji i zespołów oraz struktur regionalnych. Stopień podziału na piony, departamenty, działy, sekcji i zespoły jest zależny od wielkości firmy, w firmach małych hierarchia jest prosta i ogranicza się do działów i sekcji, w większych firmach pojawiają się departamenty, a w bardzo dużych firmach pojawiają się pion i zespoły, a czasem jeszcze bardzie wymyślne struktury. Struktury regionalne w zależności od profilu firmy są bardzo płaskie (np. oddziały sprzedaży) lub bardzo rozbudowane (np. jednostki utrzymania sieci energetycznej, wodnej, gazowe, telekomunikacyjnej).

  Hierarchiczna struktura organizacyjna firmy międzynarodowej

  Przykład hierarchicznej struktury organizacyjnej dla firmy międzynarodowej (globalnej).

  Tutaj wkrótce pojawi się treść.

  Zalety i wady

  Zalety

  Tutaj wkrótce pojawi się treść.

  Wady

  Tutaj wkrótce pojawi się treść.

You must be logged in to post a comment.