Category Archives: Projektami

 • Zakres projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Zakres projektu to określony zakres celów projektu wyznaczający oczekiwany wynik projektu. Zakres projektu powstaje na początku projektu i powinien zostać uszczegółowiony do finalnej postaci przed rozpoczęciem realizacji projektu. Trzy główne ograniczenia w projekcie zakres, czas ibudżet. Zakres projektu jest jednym z głównych ograniczeń projektowych na równi z budżetem i czasem realizacji projektu. Brak zdefiniowanego zakresu projektu stanowi poważne ryzyko w realizacji projektu i doprowadza projekt do porażki, wskutek brak możliwości osiągnięcia niezdefiniowanego wyniku projektu. Przy braku […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Metody zarządzania projektem

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  W zarządzaniu projektami stosuje się wiele metod prowadzących do osiągania rezultatów w zależności od tego, czy cele projektu są jasno określone, czy też nie. Przewidywalność osiągnięcia rezultatów jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu zdefiniowana celów projektu. W praktyce każdy z projektów wymaga wykorzystania w większym lub mniejszym stopniu każdej z opisanych metod dla osiągnięcia celu. Pewne projekty będą wykazywały dominację zastosowania […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Projekt budowy domu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Cel projektu budowy domu Cele projektu jest wybudowanie domu w czasie wynikającym z doboru technologii przy możliwie najniższym koszcie. Coraz częściej projekty budowy domu mają na celu zapewnienie niskich kosztów eksploatacji budynku, które głównie wynikają z dużego zużycia energii cieplnej lub elektrycznej. Zakres projektu budowy domu jest bardzo duży, a sam projekt składa się z wielu różnorodnych zadań, które […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Sponsor projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Sponsor projektu jest osobą decydującą o powołaniu, realizacji, zatrzymaniu lub zakończeniu projektu. Sponsor projektu jest odpowiedzialny za zapewnienie zasobów na realizację projektu oraz umożliwienie realizacji projektu przez kierownika projektu. Sponsor projektu powołuje kierownika projektu i nadaje mu uprawnienia w projekcie niezbędne do realizacji projektu oraz rozstrzyga decyzje, które nie mogą być podjęte przezkierownika projektu. Odpowiedzialności wyznaczenie głównych celów projektu zatwierdzanie zakresu projektu zapewnienie środków i zasobów na […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Postęp projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Postęp projektu to miara zaawansowania projektu wyrażana zwyczajowo w procencie zrealizowanych do całości zadań projektu, zakresu projektu lub budżetu projektu. Mierzenie postępu projektu jest zależne po części od metody zarządzania projektem – projekty realizowane metodą klasyczną można mierzyć każdym rodzajem postęp, projekty realizowane metoda adaptacyjną są trudno mierzalne postępem zadań w projekcie i łatwiej zakresem projektu – zdania są definiowane na bieżąco, projekty prowadzone metodą ekstremalną są mierzalne określony na wstępie budżetem projektu i […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Kierownik zasobów

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Kierownik zasobów jest osobą odpowiedzialną za przydzielanie lub proponowanie osób do realizacji projektu. Odpowiedzialności prowadzenie bazy kompetencji dostępnych osób na potrzeby kierowników projektu utrzymywanie i udostępnianie informacji o dostępność osób dla wielu kierowników projektu wycena kosztów osobowych dla kierowników projektu określanie na podstawie wymagań kierownika projektu osób, które posiadają odpowiednie kompetencje i dysponują odpowiedni czasem na realizację projektu rekrutacja osób do projektów, […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Zarządzanie projektami – często zadawane pytania

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami, Zarządzania

  Trzy główne ograniczenia w projekcie zakres, czas ibudżet. Dla projektu istnieją trzy główne ograniczenia projektowe takie, jak: zakres projektu – celem każdego projektu jest dostarczenie określonej wartości, czyli spełnienie potrzeb użytkownika poprzez zdefiniowanie wymagań, budżet projektu – na wykonanie każdego projektu są określone zasoby i materiały, czas realizacji projektu – osiągnięcie celów projektu przy dostępności środków na ich realizację wymaga określonego czasu. Główne ograniczenia […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Typowe czynniki ryzyka dla przekroczenia czasu realizacji projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Najbardziej typowymi ryzykami związanych z przekroczeniem czasu realizacji projektu są: niekompetencja zespołu projektowego brak możliwości oszacowania czasu trwania zadań lub zbyt optymistyczne oszacowania brak zaplanowania czasu na uzyskanie niezbędnych akceptacji i pozwoleń przez kierownika projektu brak oszacowania możliwych opóźnień w projekcie i przygotowania zapasu czasu na ich usunięcie brak planowanie działań korygujących dla opóźnień przez kierownika projektu brak oszacowania dostępności uczestników projektu przez kierownika zasobów niezbilansowana alokacja uczestników projektu w nakładających […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Zespół projektowy

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Zespół projektowy to grupa osób biorąca aktywny udział w realizacji projekt. W skład zespołu projektowego wchodzą: Sponsor projektu, czyli osoba incjująca projekt swoją potrzebą biznesową i finansująca jego realizację Kierownik projektu, czyli osoba planująca projekt i zarządzająca projektem Liderzy projektu, czyli osoby kierujące realizacją grupy zadań projektu wyłonione przez kierownika projektu w podzespołach projektowych Uczestnicy projektu, czyli osoby realizujące zadania w projekcie

  No Comments. Continue Reading...
 • Przez co jest określony zakres projektu?

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Zakres projektu jest określony poprzez cele projektu wyznaczone przez sponsora projektu lub uzgodnione ze sponsorem projektu, które wskazują oczekiwany rezultat projektu. Dla określenia celów projektu często jest przeprowadzania analiza wymagań mająca na celu określenie potrzeb klienta, a następnie na ich podstawie zdefiniowania wymagań klienta. Dla określenia zakresu projektu definiuje się kilka celi głównych projektu oraz wiele wynikających z nich celi cząstkowych projektu. Niezależnie od wielkości projektu należy pamiętać, że liczba celi głównych projektu nie powinna […]

  No Comments. Continue Reading...