Author Archives: admin

 • Jak negocjować pensję?

  Posted on November 4, 2013 by in Produktu

  Negocjowanie pensji zwykle nie jest zbyt skomplikowaną sprawą, jednak zwykle prowadzącą do poważnych konsekwencji finansowych w dłuższym okresie czasu dla pracownika i pracodawcy, dlatego należy pamiętać o paru istotnych okolicznościach: stroną w negocjacjach jest zarówno potencjalny pracownik i pracodawca pomiędzy stronami występuje równowaga pozycji negocjacyjnych wyznaczona podażą i popytem rynku pracy bieżąca sytuacja pracownika w niewielki stopniu determinuje jego pozycję […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Zakres projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Zakres projektu to określony zakres celów projektu wyznaczający oczekiwany wynik projektu. Zakres projektu powstaje na początku projektu i powinien zostać uszczegółowiony do finalnej postaci przed rozpoczęciem realizacji projektu. Trzy główne ograniczenia w projekcie zakres, czas ibudżet. Zakres projektu jest jednym z głównych ograniczeń projektowych na równi z budżetem i czasem realizacji projektu. Brak zdefiniowanego zakresu projektu stanowi poważne ryzyko w realizacji projektu i doprowadza projekt do porażki, wskutek brak możliwości osiągnięcia niezdefiniowanego wyniku projektu. Przy braku […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Ryzyko inwestycyjne

  Posted on November 4, 2013 by in MediaWiki

  Ryzyko inwestycyjne to niepewność osiągnięcia oczekiwanej rentowności inwestycji. Właściwe oszacowanie całkowitego ryzyka inwestycyjnego jest niezbędne dla oceny wykonalności inwestycji. Na ryzyko inwestycyjne składa się wiele czynników, które pośrednio lub bezpośrednio przesądzają o osiągnięcia określonej rentowność inwestycji. W zależności od tego czy inwestycja ma charakter rzeczowy, niematerialny lub finansowy inne czynniki ryzyka inwestycyjnego odgrywają większą lub mniejszą rolę w kształtowaniu rentowność inwestycji. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe jest ryzyko związane […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Analiza SWOT

  Posted on November 4, 2013 by in MediaWiki

  Analiza SWOT to analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na przewagę konkurencyjną organizacji lub jej określony proces, produkt lub usługę. Akronim pochodzi od angielskich słów opisujących czynniki wewnętrzne strengths (mocne strony) i weaknesses (słabe strony) oraz opisujących czynniki zewnętrzne opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Czynniki wewnętrzne to wszelkie istniejące w firmie mocne i słabe strony kształtujące przewagę konkurencyjną. Czynniki zewnętrzne to […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Potrzeba użytkownika

  Posted on November 4, 2013 by in Zmianami

  Potrzeba użytkownika to częściowe lub pełne określenie rzeczywistych cech produktu wymaganych przez użytkownika. Potrzeba użytkownika jest najczęściej wyrażana w terminologii biznesowej znanej i stosowanej przez użytkownika. Zgłoszona potrzeba użytkownika po doprecyzowaniu może stanowić podstawę do ogólnego sformułowania wymagań funkcjonalnych na produkt. Rzeczywistą potrzebę użytkownika należy wyraźnie odróżnić od zachcianki użytkownika, która jest tym co jest uznawane przez użytkownika za niezbędne, a nie koniecznie spełnia jego potrzebę – […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Metody zarządzania projektem

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  W zarządzaniu projektami stosuje się wiele metod prowadzących do osiągania rezultatów w zależności od tego, czy cele projektu są jasno określone, czy też nie. Przewidywalność osiągnięcia rezultatów jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu zdefiniowana celów projektu. W praktyce każdy z projektów wymaga wykorzystania w większym lub mniejszym stopniu każdej z opisanych metod dla osiągnięcia celu. Pewne projekty będą wykazywały dominację zastosowania […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Projekt budowy domu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Cel projektu budowy domu Cele projektu jest wybudowanie domu w czasie wynikającym z doboru technologii przy możliwie najniższym koszcie. Coraz częściej projekty budowy domu mają na celu zapewnienie niskich kosztów eksploatacji budynku, które głównie wynikają z dużego zużycia energii cieplnej lub elektrycznej. Zakres projektu budowy domu jest bardzo duży, a sam projekt składa się z wielu różnorodnych zadań, które […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Sponsor projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Sponsor projektu jest osobą decydującą o powołaniu, realizacji, zatrzymaniu lub zakończeniu projektu. Sponsor projektu jest odpowiedzialny za zapewnienie zasobów na realizację projektu oraz umożliwienie realizacji projektu przez kierownika projektu. Sponsor projektu powołuje kierownika projektu i nadaje mu uprawnienia w projekcie niezbędne do realizacji projektu oraz rozstrzyga decyzje, które nie mogą być podjęte przezkierownika projektu. Odpowiedzialności wyznaczenie głównych celów projektu zatwierdzanie zakresu projektu zapewnienie środków i zasobów na […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Postęp projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Postęp projektu to miara zaawansowania projektu wyrażana zwyczajowo w procencie zrealizowanych do całości zadań projektu, zakresu projektu lub budżetu projektu. Mierzenie postępu projektu jest zależne po części od metody zarządzania projektem – projekty realizowane metodą klasyczną można mierzyć każdym rodzajem postęp, projekty realizowane metoda adaptacyjną są trudno mierzalne postępem zadań w projekcie i łatwiej zakresem projektu – zdania są definiowane na bieżąco, projekty prowadzone metodą ekstremalną są mierzalne określony na wstępie budżetem projektu i […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Hierarchiczna struktura organizacyjna

  Posted on November 4, 2013 by in Wymaganiami

  Hierarchiczna struktura organizacyjna to struktura, w której każda osoba w firmie podlega po jedną osobę lub jednostkę organizacyjną, która jest wyżej w hierarchii organizacyjnej. Hierarchiczna struktura organizacyjna jest najbardziej rozpowszechnioną struktura organizacyjna. Ogólne elementy struktury organizacyjnej Ogólne spojrzenie na hierarchiczną strukturę organizacyjną. Struktura organizacyjna spółki składa się z trzech elementów struktury właścicielskiej, struktury kontrolnej oraz struktury wykonawczej. Strukturę właścicielską spółki tworzą właściciele z […]

  No Comments. Continue Reading...