• Analiza SWOT

  Posted on November 4, 2013 by in MediaWiki

  Analiza SWOT to analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na przewagę konkurencyjną organizacji lub jej określony proces, produkt lub usługę. Akronim pochodzi od angielskich słów opisujących czynniki wewnętrzne strengths (mocne strony) i weaknesses (słabe strony) oraz opisujących czynniki zewnętrzne opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

  Czynniki wewnętrzne to wszelkie istniejące w firmie mocne i słabe strony kształtujące przewagę konkurencyjną. Czynniki zewnętrzne to wszelkie potencjalne lub istniejące szanse i zagrożenia w otoczeniu rynkowym firmy pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

  Analiza SWOT jest zwykle przeprowadzana poprzez wypisanie poszczególnych istniejących czynników pozytywnych i negatywnych z podziałem na ich występowanie.

  Analiza SWOT
  Czynniki wewnętrzne
  Silne strony Słabe strony
  Lista istniejących silnych stron. Lista istniejących słabych stron.
  Czynniki zewnętrzne
  Szanse Zagrożenia
  Lista potencjalnych i istniejących szans. Lista potencjalnych i istniejących zagrożeń.

  Typowe czynniki wewnętrzne

  Czynniki wewnętrzne
  Silne strony:

  • wysokie kwalifikacje pracowników
  • wysoka kultura organizacyjna
  • posiadanie kompetencji odpowiednich do realizacji prac
  • posiadanie koncesji, certyfikatów, pozwoleń, …
  • zdolność wytwarzania produktów o wysokiej jakości
  • posiadanie dużej płynności finansowej
  • elastyczność w zmianie rodzaju produkcji
  Słabe strony:

  • niska wartość pracowników
  • brak standardów produkcji
  • brak kompetencji dla wykonywanej działalności
  • brak uprawnień i niezbędnych pozwoleń
  • niska jakość produkowanych produktów
  • brak środków finansowych na rozwój działalności
  • brak kontroli realizacji standardów jakości

  Typowe czynniki zewnętrzne

  Czynniki zewnętrzne
  Szanse:

  • nowa nisza rynkowa do wykorzystania
  • posiadanie innowacyjnych technologii
  • unikalna marka rozpoznawalna przez klientów
  • renoma wysokiej jakości dostarczanych produktów
  • pozytywne skojarzenie firmy i jej produktów
  • nowe możliwości prawne stworzone przez państwo
  • pojawienie się nowej subkultury
  Zagrożenia:

  • strata udziałów w rynku na rzecz konkurencji
  • zapóźnienie technologiczne
  • brak komunikatywnej i zauważalnej marki
  • brak przekonania klientów, co do jakości produktów
  • częste nieudane wprowadzenia produktów na rynek
  • negatywne skojarzenia z firmą i jej produktami
  • niekorzystne zmiany prawne stworzone przez państwo
  • zanikanie rynku w wyniku zmian ekonomicznych

  Zastosowanie narzędzia

  Analiza SWOT jest stosowana na poziome firm, produktu, usług lub procesów – analiza pozwala łatwo zdefiniować istniejący potencjał i braki, a następnie istniejące i możliwe szanse oraz zagrożenia, w celu zaplanowania strategii firmy, planów na rozwój produktów i usług oraz usprawnienia procesów biznesowych.

You must be logged in to post a comment.